Stypendia

Zasady przyznawania stypendiów

        

Ulgi w opłatach czesnego przyznawane są :

 

1.  Uczniom w formie nagrody za wybitne osiągnięcia lub najwyższe wyniki w nauce.

Ulgę przyznaje się na podstawie osiągnięć lub średniej ocen, uzyskanych przez ucznia w poprzednim semestrze  (średnia wyliczana z pominięciem ocen z przedmiotów artystycznych, sportowych oraz religii i etyki, z uwzględnieniem minimum bardzo dobrej oceny zachowania). Ulga przysługuje uczniowi w ciągu całego kolejnego semestru.  Ilość przyznanych nagród,  ich wysokość (podawana w procentach) oraz poziom wymaganej średniej ocen są zmienne i ogłaszane każdorazowo w pierwszym tygodniu następnego semestru.

 

2.  Uczniom w formie stypendium naukowego,  za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata  wojewódzkich konkursów przedmiotowych i ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych:

Finalista konkursu   -  w wysokości  25% czesnego do końca nauki w szkole.

Laureat konkursu     -  w wysokości  50% czesnego do  końca nauki w szkole.

Finalista olimpiady  -  w wysokości  50% czesnego do końca nauki w szkole.

Laureat olimpiady    -  w wysokości  80% czesnego do końca nauki w szkole.

Finalista lub laureat dwóch olimpiad - w wysokości 100% czesnego do końca nauki w szkole.

 

3.  Uczniom w trudnej sytuacji finansowej,

 na podstawie podania złożonego    przez rodziców/opiekunów  (wraz z dokumentacją potwierdzającą) do dyrektora szkoły. Wysokość i okres obniżenia opłaty czesnego ustalane są w każdym przypadku indywidualnie i zapisywane w dokumencie  tzw. ‘Ulgi socjalnej’ 

 

4.   Rodzeństwom  -  w wysokości 5% dla każdego dziecka.

 

UWAGA: 

Jeśli uczeń uzyska więcej niż jedną ulgę, przyznawana jest wyższa.  Ulgi nie sumują się.

     
                       

 

 


Newsletter: go

W pełni wyposażone pracownie: biologiczna, chemiczna, fizyczna, językowe, humanistyczne oraz biblioteka umożliwiają prowadzenie ciekawych zajęć. Uczniowie podczas lekcji korzystają z wysokiej jakości tablic interaktywnych, rzutników, sprzętu audio-video. Sieć Wi-Fi pozwala prowadzić lekcje online z dostępem do internetu przez tablice multimedialne. W dwóch salach komputerowych z najnowszym oprogramowaniem multimedialnym, z dostępem do internetu, odbywają się lekcje z przedmio

(więcej)
Sukcesy w konkursach przedmiotowych

Zaszczytny tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu z Geografii otrzymał uczeń kl. III gimnazjum, JakubKleszczewski. Jako laureat konkursu Kuba ma gwarancję przyjęcia do wybranego przez siebie liceum w pierwszej kolejności, a na świadectwie ukończenia gimnazjum ma zapewnioną ocenę celującą z geografii. Serdeczne gratulacje! Kolejne gratulacje dla Michaliny Ruszkiewicz, Ewy Możyszek oraz Karoliny Lechowicz , które otrzymały tytuły finalis

(więcej)
Szkoła Europejska

SEKRETARIAT tel. 42 682 36 96 lub 607 584 941 www.szkolaeuropejska.pl sekretariat@szkolaeuropejska.pl p. Beata Biała, koordynator programu IB tel. 0 600 806 464 beatajbiala@gmail.com

(więcej)

Partnerzy