Matura

Matura międzynarodowa

Ponad 1000 wyższych uczelni w ponad 47 krajach świata uznaje międzynarodową maturę, czyli International Baccalaureate. Przygotowuje do niej ponad 1400 szkół na świecie - zarówno publicznych jak i prywatnych.
Dnia 07.04.2006 r. Szkoła Europejska w Łodzi została wpisana do rejestru międzynarodowych szkół uprawnionych do realizacji programu IB i przeprowadzenia egzaminu maturalnego, na podstawie którego uczniowie uzyskują wstęp na prestiżowe uczelnie na świecie.

Celem nauczania i wychowania w szkole IB jest holistyczna edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata XXI wieku. Program IB promuje wzajemne zrozumienie między narodami i ułatwia uczniom geograficzną i kulturową mobilność, bez względu na przynależność narodową czy państwową.

Założenia programowe International Baccalaureate stanowią kompromis pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację, a nauczaniem ogólnym. Jednym z podstawowych elementów jest zachowanie właściwych proporcji między ilością informacji, a umiejętnością operowania nimi.

W systemie IB uczeń sam wybiera po 1 przedmiocie z 6 grup przedmiotowych. Oto przedmioty do wyboru, realizowane w Szkole Europejskiej:

Grupa 1: JĘZYK A - pierwszy język (zwykle ojczysty)
Grupa 2: JĘZYK B - drugi język (w naszej szkole jęz. angielski, który jest jednocześnie językiem wykładowym)
Grupa 3: NAUKI SPOŁECZNE - geografia, historia, ekonomia
Grupa 4: NAUKI EKSPERYMENTALNE - chemia, fizyka, biologia
Grupa 5: NAUKI MATEMATYCZNE - podstawy matematyki, matematyka
Grupa 6: PRZEDMIOT DO WYBORU - trzeci nowożytny język obcy (np. j. niemiecki lub francuski ) lub drugi wybrany przedmiot z grupy 3, 4
Uczeń wybiera nie mniej niż trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level - HL) i nie więcej niż trzy na niższym poziomie wymagań (Subsidary Level - SL).

W przypadku poziomu SL (niższy poziom wymagań) to mniejsza ilość materiału i nieco łatwiejsze pytania na egzaminie końcowym . Różnica ta związana jest również z liczbą godzin danego przedmiotu w tygodniu. W polskiej szkole, z uwagi na to, że lekcja trwa 45 minut (w szkołach IB jest to zwykle 60 minut), tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi najczęściej 6, a przedmiotu SL tylko 4.

Obowiązkowe dla wszystkich uczniów są trzy komponenty programu:

EE (The Extended Essay) , TOK (Theory of Knowledge) i CAS (Creativity, Action, Service).

EE - The Extended Essay - to samodzielna praca maturalna - w rodzaju pracy dyplomowej - z wybranego przedmiotu (4000 słów), oceniania zewnętrznie przez IBO. W ramach tej pracy uczeń poświęca się precyzyjnemu zbadaniu wąskiego fragmentu interesującego go przedmiotu, z całym wymaganym rygorem akademickim przewidzianym dla tej dyscypliny.
TOK - Theory of Knowledge - to przedmiot interdyscyplinarny. Jego celem jest pokazanie uczniom logicznych i racjonalnych podstaw naszej wiedzy, subiektywnych i ideologicznych przesłanek naszych przekonań oraz rozwinięcie krytycznej refleksji nad własnym poznaniem i uczeniem się.
CAS (kreatywność, działanie, służba) to element programu IB, który ma na celu rozwinięcie:
-umysłu (Creativity)
-sprawności fizycznej (Action)
-wrażliwości społecznej (Service)
Aby zaliczyć CAS, uczniowie podejmują działania artystyczne, organizacyjne, sportowe oraz prace społeczne.


Matura
Theory of Knowledge

Zajęcia prowadzone w ramach modułu "Teoria wiedzy" są odbierane jako szczególnie ciekawe. Oto komentarz jednej z uczennic: " Lekcje TOKu zdecydowanie zmieniły moje podejście do otaczającej mnie rzeczywistości. Szczególnie dobrze zapamiętałam rozdziały o sposobach poznawania świata przez ludzi – logice, percepcji zmysłowej, emocjach i języku. Analiza zalet i wad tych prób zrozumienia wszechświata uświadomiła mi, jak bardzo ograniczone są nasze możliwości poznania prawdziwej natury świata. Chociaż lekcja ta nie była zbyt pocieszająca, zdecydowanie zmien

(więcej)
ZASADY REKRUTACJI

Uczniowie kończący gimnazjum w Szkole Europejskiej przyjmowani są do klasy pre IB bez egzaminów wstępnych. Kryteria rekrutacji do klasy pre-IB Diploma /pierwsza klasa liceum/ 1. Wyniki w nauce, czyli: - oceny z języka polskiego i matematyki, uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum, - oceny z czterech wybranych przedmiotów (historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, informatyka, drugi język - np. niemiecki, francuski lub hiszpański), uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum, 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 3. Szczególne osiągnięcia pozaszkolne - np. wyróżnienia w konkur

(więcej)
Matura i co dalej ?

PRZYDATNE ADRESY O STUDIACH ZA GRANICĄ www.korba.pl - polski serwis, w którym można znaleźć informacje o studiach za granicą www.europa.korba.pl - tu znajdziesz informacje o studiach w Europie www.ucas.com - strona angielskiej organizacji odpowiedzialnej za rekrutację na studiach www.hero.ac.uk/rae/index.htm - ranking uniwersytetów angielskich

(więcej)
Polska matura z dodatkiem anglojęzycznym

Program matury dwujęzycznej zawiera w sobie wszystkie komponenty standardowej polskiej matury. Oznacza to, że egzamin maturalny jest identyczny z egzaminem zdawanym przez maturzystów w całej Polsce, jednak absolwenci klas dwujęzycznych zobowiązani są do zdawania dodatkowej części pisemnego egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym (jest to trzeci arkusz egzaminacyjny) w języku angielskim. Wybierając polską maturę dwujęzyczną można liczyć na dodatkowe punkty przy klasyfikacji na wyższe studia . Istotną różnicę stanowi poziom języka angielskiego, wybranego przez ucznia klasy dwujęzycznej jako przedmiot obowiązkowy zdawany na matur

(więcej)

Klasa I LO - PRE IB DIPLOMA (Matura Międzynarodowa) Nauka w tej klasie ma na celu przygotowanie do: - sposobu nauczania w programie Matury Międzynarodowej - używania języka angielskiego jako wykładowego na wszystkich przedmiotach - form sprawdzania wiedzy i umiejętności typowych dla programu IB

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy