Program naszego liceum, zgodnie z dwujęzycznym profilem Szkoły Europejskiej, bazuje na metodzie nauczania dwujęzycznego, znanej pod nazwą CLIL (Content and Language Integrated Learning), promowanej od wielu lat przez Komisję Europejską i stosowanej przez coraz więcej szkół w krajach Unii Europejskiej. Opracowany został przez naszą szkołę już w latach 2000-2004. Jego podstawowym założeniem było objęcie głównych przedmiotów nauczanych w szkole systemem nauczania dwujęzycznego – w języku polskim i angielskim. Skuteczność tej innowacyjnej metody – zwanej   „Zintegrowanym  nauczaniem przedmiotowo-językowym” – została potwierdzona wieloma sukcesami naszych uczniów. Szkoła Europejska w Łodzi wprowadza profil nauczania dwujęzycznego już w szkole podstawowej, poprzez gimnazjum, osiągając w końcowym etapie nauczania wyjątkowe efekty.

Etap szkoły średniej, czyli nauka w liceum, stanowi zwieńczenie założeń programowych szkoły.  Uczniowie – oprócz możliwości zdawania polskiej matury dwujęzycznej (z modułem w języku angielskim) –  mogą również uzyskać dyplom Matury Międzynarodowej IB, wysoko cenionej przez komisje rekrutacyjne uczelni zagranicznych i – coraz częściej – polskich. Aby ją zdobyć, młodzież bierze udział w dwuletnim programie International Baccalaureate (IB), realizowanym w języku angielskim. Główne atuty tego prestiżowego programu to przede wszystkim jego jakość – poziom nauki przyrównywany do wymagań studiów uniwersyteckich oraz – uzyskiwany przez uczniów poziom biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim; będącym na tym etapie jedynym językiem nauczania. Ogromną zaletę IB stanowi program wychowawczy, skrojony na miarę nowoczesnego, młodego obywatela zintegrowanego świata.

Opis programu

Klasa pierwsza liceum to klasa dwujęzyczna. Realizuje program wszystkich przedmiotów ogólnych, podobnie jak w innych szkołach, ale w połączeniu ze stopniowym wprowadzaniem systemu nauczania dwujęzycznego, poprzez:

a/ podawanie terminologii przedmiotowej w j. angielskim

b/ stosowanie częściowej komunikacji w j. angielskim

c/ analizowanie krótkich tekstów źródłowych w j. angielskim

Pod koniec tej klasy uczniowie dokonują wyboru programu, który będą realizować w klasie II i III:
a/ program matury polskiej – z dwujęzycznym profilem w zakresie wybranych przedmiotów

b/ program matury międzynarodowej – z językiem angielskim jako wykładowym

Ad a/  – Opis programu matury polskiej z modułem dwujęzycznym – według oferty szkoły:

 • Uczeń wybiera profile przedmiotowe, tzw. rozszerzenia z co najmniej trzech przedmiotów. Oferowane przez szkołę profile przygotowują do studiów w zakresie m.in. nauk ścisłych, medycyny, lingwistyki, informatyki z robotyką,  ekonomii,  prawa, psychologii, biotechnologii i innych.
 • Wybrane przedmioty mogą być realizowane dwujęzycznie (w j. polskim i angielskim).
 • Przedmioty realizowane dwujęzycznie mogą być zdawane na maturze – poza tradycyjną częścią w j. polskim – w dodatkowym czasie, na osobnym arkuszu egzaminacyjnym w j. angielskim. Uczeń dzięki temu może uzyskać więcej punktów w ogólnej klasyfikacji.
 • Języki obce: uczeń jest przygotowywany do uzyskania certyfikatów międzynarodowych na poziomach B1-C2 z następujących języków do wyboru: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego. Język angielski na maturze zdawany jest na poziomie dwujęzycznym.

Ad b/ – Opis programu matury międzynarodowej – według oferty  szkoły:

W systemie IB uczeń wybiera po  jednym przedmiocie z sześciu  grup przedmiotowych.

W ofercie Szkoły Europejskiej przedmioty do wyboru są następujące:

 • Grupa 1: JĘZYK A– pierwszy język (ojczysty: polski lub angielski – w przypadku uczniów anglojęzycznych)
 • Grupa 2: JĘZYK B– drugi język (w naszej szkole: j. angielski, który jest językiem wykładowym)
 • Grupa 3: NAUKI SPOŁECZNE – geografia, historia, ekonomia
 • Grupa 4: NAUKI EKSPERYMENTALNE– chemia, fizyka, biologia
 • Grupa 5: NAUKI MATEMATYCZNE– podstawy matematyki, matematyka standard, matematyka zaawansowana
 • Grupa 6: PRZEDMIOT DO WYBORU– drugi nowożytny język obcy (np. j. niemiecki, hiszpański lub francuski), albo drugi wybrany przedmiot z Grupy 3 i 4.

Spośród wymienionych przedmiotów uczeń wybiera trzy na wyższym poziomie wymagań (HL – High Level) i trzy na niższym poziomie wymagań (SL – Subsidiary Level). Poziom SL (niższy) oznacza mniejszą ilość materiału i łatwiejsze pytania na egzaminie końcowym. Różnica ta związana jest również z liczbą godzin danego przedmiotu w tygodniu, która jest mniejsza w przypadku tego poziomu (podstawowego).

Poza sześcioma wybranymi przedmiotami, obowiązkowe dla wszystkich uczniów są trzy ciekawe komponenty programu:

 • EE (The Extended Essay),
 • TOK (Theory of Knowledge),
 • CAS (Creativity, Action, Service).

EE –  to rodzaj pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (4000 słów), pisanej samodzielnie przez ucznia kolejno w ciągu trzech semestrów nauki. Uczeń wybiera pewne zagadnienie z zakresu jego ulubionej dziedziny nauki i poświęca się jego precyzyjnemu zbadaniu – według reguł stosowanych w pracach naukowych.

TOK (Teoria wiedzy)to przedmiot interdyscyplinarny. Jego celem jest pokazanie uczniom logicznych i racjonalnych podstaw naszej wiedzy, subiektywnych i ideologicznych przesłanek naszych przekonań oraz rozwinięcie krytycznej refleksji nad własnym poznaniem i uczeniem się.

CAS (Kreatywność, działanie, służba) – to element programu IB, który ma na celu doskonalenie:

 • umysłu (Creativity),
 • sprawności fizycznej (Action),
 • wrażliwości społecznej (Service).

Aby zaliczyć CAS, uczniowie podejmują działania artystyczne, organizacyjne, sportowe oraz prace społeczne.

 • Uzasadnienie programu matury międzynarodowej

Program matury międzynarodowej zdobył renomę najlepszego programu szkolnictwa średniego na świecie; uczniowie biorący w nim udział zyskują:

 • lepsze przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, wymagających wielu umiejętności wdrażanych przez program IB
 • najwyższy poziom biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie C2 – Proficiency
 • naukę w małych profilowanych grupach, pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry – w większości nauczycieli akademickich
 • cenne doświadczenia w zakresie działań  o charakterze badawczym z wybranego przedmiotu oraz umiejętność ich opisywania językiem naukowym (Extended Essay)
 • ukończenie obszernego kursu krytycznego myślenia na zajęciach teorii wiedzy (TOK) wprowadzających podstawy logiki i metodologii nauki
 • udział w wielu zajęciach praktycznych, często w terenie (warsztaty, laboratoria i dyskusje)
 • inspiracje do postrzegania świata i zjawisk społecznych z szerszej perspektywy
 • wychowanie w duchu rozumienia całej złożoności wielokulturowej społeczności świata

Programy matury polskiej i międzynarodowej  oraz dodatkowe możliwości  

Liceum Szkoły Europejskiej w obu programach – matury polskiej i międzynarodowej –  oferuje ponadto:

 • indywidualne zajęcia rozszerzające i uzupełniające
 • wspólne zajęcia ze studentami wybranych kierunków w ramach współpracy między szkołami
 • przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • uzyskanie europejskiego certyfikatu technologii informacyjnej (ECDL)
 • naukę pływania, samoobrony, tenisa ziemnego, jazdy konnej oraz tańca towarzyskiego
 • wyjazdy edukacyjne z cyklu „Poznajemy stolice europejskie”
 • wycieczki krajoznawcze oraz obozy żeglarskie i sportowo-rekreacyjne