Zasady przyznawania stypendiów

Ulgi w opłatach czesnego przyznawane są:

1. Uczniom w formie nagrody za wybitne osiągnięcia lub najwyższe wyniki w nauce.
Ulgę przyznaje się na podstawie osiągnięć lub średniej ocen, uzyskanych przez ucznia w poprzednim semestrze (średnia wyliczana z pominięciem ocen z przedmiotów artystycznych, sportowych oraz religii i etyki, z uwzględnieniem minimum bardzo dobrej oceny zachowania). Ulga przysługuje uczniowi w ciągu całego kolejnego semestru. Ilość przyznanych nagród, ich wysokość (podawana w procentach) oraz poziom wymaganej średniej ocen są zmienne i ogłaszane każdorazowo w pierwszym tygodniu następnego semestru.

2. Uczniom w formie stypendium naukowego, za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
Finalista konkursu – w wysokości 25% czesnego do końca nauki w szkole.
Laureat konkursu – w wysokości 50% czesnego do końca nauki w szkole.

3. Uczniom w trudnej sytuacji finansowej,
na podstawie podania złożonego przez rodziców/opiekunów (wraz z dokumentacją potwierdzającą) do dyrektora szkoły. Wysokość i okres obniżenia opłaty czesnego ustalane są w każdym przypadku indywidualnie i zapisywane w dokumencie tzw. ‘Ulgi socjalnej’

4. Rodzeństwom – w wysokości 5% dla każdego dziecka.

UWAGA:
Jeśli uczeń uzyska więcej niż jedną ulgę, przyznawana jest wyższa. Ulgi nie sumują się.