Program wychowawczy najmłodszych klas, nazwany „4 x S”, ma na celu motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz:

1. Samodzielności, 2. Samorozwoju, 3. Samorządności oraz 4. Społeczności, której dziecko jest członkiem.


Samodzielność:

 • kształtowanie nawyków w zakresie sprawnej zmiany ubrania i obuwia w szatni szkolnej, przygotowywania szkolnego tornistra na następny dzień oraz punktualnego przychodzenia na lekcje,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego sporządzania kanapek podczas śniadania szkolnego oraz prostych posiłków w domu,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za porządkowanie zeszytów, książek i pomocy szkolnych oraz utrzymywanie porządku we własnym pokoju w domu, bez pomocy rodziców,
 • inspirowanie w kierunku podejmowania samodzielnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania pojawiających się problemów, poprzez m.in. stosowanie metody projektów w pracy dydaktycznej,
 • zachęcanie do samodzielnego korzystania z biblioteki szkolnej i sal do pracy indywidualnej,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania małych i większych nieporozumień koleżeńskich, poprzez budowanie właściwych relacji rówieśniczych, opartych na poszanowaniu wzajemnych racji,
 • przygotowywanie ucznia do podejmowania świadomych wyborów odnośnie własnej aktywności szkolnej i pozaszkolnej,
 • kształtowanie umiejętności identyfikowania zagrożeń i właściwego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych,
 • tworzenie świadomości własnego zdrowia i dobrych nawyków żywieniowych..

Samorozwój:

 • rozbudzanie u dziecka ciekawości świata, chęci do rozwijania zainteresowań i pasji,
 • kształtowanie nawyków samodzielnego gromadzenia informacji, m.in. przy użyciu nowoczesnych technologii,
 • inspirowanie do zadawania pytań i rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych
 • zachęcanie do udziału w projektach, konkursach i uroczystościach szkolnych,
 • motywowanie do aktywności w obszarze działań artystycznych i sportowych,
 • budowanie postawy prozdrowotnej, rozbudzanie potrzeby zdrowego i ekologicznego stylu życia,
 • zachęcanie do nawiązywania relacji z rówieśnikami innych narodowości poprzez naukę języków obcych.

Samorządność:

 • inspirowanie aktywności uczniów w ramach samorządu klasowego oraz szkolnego,
 • organizowanie pomocy uczniowskiej na rzecz szkolnych kolegów oraz osób potrzebujących,
 • inicjowanie przez uczniów akcji pomocowych na rzecz bezdomnych zwierząt
 • kształtowanie świadomości znaczenia i wartości podejmowania działań na rzecz środowiska,
 • budowanie poczucia własnej wartości i satysfakcji z podejmowanych aktywności poprzez reżyserowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych,
 • tworzenie poczucia sprawczości i możliwości pozytywnego wpływania na rzeczywistość poprzez aktywny udział w inicjatywach społecznych,
 • rozwijanie umiejętności prezentowania własnego zdania i realizacji założonych celów

Społeczność – kształtowanie świadomości i postaw

 • konstruowanie prawidłowych postaw w relacjach międzyludzkich, opartych na uprzejmości, przyjaźni, szacunku i tolerancji
 • wpajanie takich wartości, jak: dobro, prawda, odpowiedzialność, poszanowanie osób starszych, członków rodziny i członków społeczności szkolnej oraz ludzi o odmiennym kolorze skóry, wierze i poglądach, miłość do przyrody,
 • inspirowanie do działań na rzecz innych ludzi i wspólnego dobra ,
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i dostrzegania potrzeb innych osób,
 • budowanie szkolnej tożsamości i identyfikacji ze szkołą oraz jej osiągnięciami poprzez m.in. dumne noszenie tradycyjnego stroju szkolnego,
 • wpajanie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny, budowanie szacunku do tradycji i symbolów narodowych

W naszej szkole szanujemy świat dziecka, w którym dorosły dzieli się swoim doświadczeniem, skłania do refleksji i zaprasza do wspólnych poszukiwań. Nauczyciele i uczniowie promują postawę dialogu, stanowiącą istotny fundament tworzenia klimatu wzajemnego zaufania. Rodzice współdziałają ze szkołą, akceptując bez zastrzeżeń program wychowawczy i wspierając swoimi działaniami jego realizację.