Po ukończeniu kursu słuchacz osiąga poziom C1 – Effective Operational Proficiency: biegle posługuje się językiem. Dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach językowych, używając bogatego słownictwa i zaawansowanych struktur gramatycznych.

Poziom ten słuchacz osiąga w zakresie czterech następujących sprawności językowych

Rozumienie ze słuchu:
Rozumie dłuższe, rozwinięte wypowiedzi, bez wysiłku rozumie programy TV i filmy.

Rozumienie tekstu pisanego:
Rozumie długie, złożone teksty faktograficzne i literackie, potrafi rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą jego dziedziny.

Sprawność mówienia:
Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie. Używa języka w sposób elastyczny i skuteczny, zarówno dla celów zawodowych, jak i towarzyskich. Precyzyjnie formułuje myśli, aktywnie uczestniczy w rozmowie odnosząc się do wypowiedzi rozmówców.

Sprawność pisania:
Potrafi precyzyjnie wyrazić swoje myśli, przedstawiając szeroko swój punkt widzenia. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu używając odpowiedniego stylu.