Po ukończeniu kursu słuchacz osiąga poziom C2 – Mastery: posiada biegłość językową zbliżoną do poziomu kompetencji językowych native speaker’a. Posługuje się językiem na najwyższym akademickim poziomie.

Poziom ten słuchacz osiąga w zakresie czterech sprawności językowych.

Rozumienie ze słuchu:
Nie ma trudności ze zrozumieniem żadnego rodzaju języka mówionego – na żywo, z radia lub telewizji, nawet jeśli tempo wypowiedzi jest szybkie.

Rozumienie tekstu pisanego:
Potrafi z łatwością rozumieć wszystkie formy języka pisanego, łącznie z tekstami abstrakcyjnymi, złożonymi strukturalnie i językowo takimi, jak poradniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

Sprawność mówienia:
Z łatwością uczestniczy w rozmowie i dyskusji używając wyrażeń idiomatycznych i kolokwialnych. Umie wyrażać się płynnie i przekazywać różne odcienie znaczenia w precyzyjny sposób.

Sprawność pisania:
Umie napisać każdy tekst w odpowiednim stylu. Potrafi przedstawić problem w sposób skuteczny, przy pomocy odpowiedniej struktury, która pomoże odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze elementy. Potrafi pisać streszczenia i recenzje prac profesjonalnych oraz dzieł literackich.