Po ukończeniu pierwszego roku nauki słuchacz osiąga poziom Starter: posługuje się językiem w zakresie odpowiednim do podstawowych potrzeb i prostych sytuacji.

Poziom ten osiąga w zakresie czterech sprawności językowych:

Rozumienie ze słuchu:
Rozumie podstawowe wypowiedzi związane z najbliższym otoczeniem. Rozumie rozmówcę, jeśli mówi on wolno i wyraźnie.

Rozumienie tekstu pisanego:
Rozumie proste teksty pisane na przykład informacje zawarte w ogłoszeniach, plakatach.

Sprawność mówienia:
Potrafi przedstawić siebie i innych, zadać podstawowe pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły oraz odpowiedzieć na pytania tego samego typu.

Sprawność pisania:
Potrafi napisać krótki, prosty tekst, na przykład kartkę z wakacji lub wypełnić dane osobowe w formularzu.