Po ukończeniu kursu słuchacz osiąga poziom B 2 – Vantage: płynnie posługuje się językiem, wyraża swoje opinie stosując szerokie słownictwo i bardziej skomplikowane struktury gramatyczne.

Poziom ten słuchacz osiąga w zakresie czterech sprawności językowych.

Rozumienie ze słuchu:
Rozumie zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w wypowiedziach innych osób. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim.

Rozumienie tekstu pisanego:
Potrafi zrozumieć dłuższe artykuły z prasy, teksty specjalistyczne, jeśli dotyczą znanej mu dziedziny oraz współczesną prozę literacką.

Sprawność mówienia:
Porozumiewa się płynnie i spontanicznie ,co umożliwia konwersację z obcokrajowcami i rodzimymi użytkownikami języka. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty.

Sprawność pisania:
Potrafi napisać jasny, szczegółowy tekst na wiele tematów. Umie napisać esej, list formalny i nieformalny, sprawozdanie, artykuł.