Po ukończeniu nauki słuchacz osiąga poziom B1 Threshold: swobodnie posługuje się językiem umożliwiającym pełną komunikację.

Poziom ten słuchacz osiąga w zakresie czterech sprawności językowych.

Rozumienie ze słuchu 
Rozumie dłuższe wypowiedzi pod warunkiem, że znany jest temat wypowiedzi. Potrafi zrozumieć większość wiadomości radiowych i telewizyjnych.

Rozumienie tekstu pisanego
Rozumie dłuższe teksty, artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów.

Sprawność mówienia
Potrafi dość płynnie formułować dłuższe wypowiedzi, na przykład opowiedzieć wydarzenie, przeżycie, podać argumentację.

Sprawność pisania
Potrafi napisać jasny, szczegółowy tekst na wiele tematów. Potrafi napisać list, podając istotę doświadczeń i zdarzeń.