onad 1000 wyższych uczelni w ponad 47 krajach świata uznaje międzynarodową maturę, czyli International Baccalaureate. Przygotowuje do niej ponad 1400 szkół na świecie – zarówno publicznych jak i prywatnych.

Dnia 07.04.2006 r. Szkoła Europejska w Łodzi została wpisana do rejestru międzynarodowych szkół uprawnionych do realizacji programu IB i przeprowadzenia egzaminu maturalnego, na podstawie którego uczniowie uzyskują wstęp na prestiżowe uczelnie na świecie.
Celem nauczania i wychowania w szkole IB jest holistyczna edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata XXI wieku. Program IB promuje wzajemne zrozumienie między narodami i ułatwia uczniom geograficzną i kulturową mobilność, bez względu na przynależność narodową czy państwową.
Założenia programowe International Baccalaureate stanowią kompromis pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację, a nauczaniem ogólnym. Jednym z podstawowych elementów jest zachowanie właściwych proporcji między ilością informacji, a umiejętnością operowania nimi.
W systemie IB uczeń sam wybiera po 1 przedmiocie z 6 grup przedmiotowych. Oto przedmioty do wyboru, realizowane w Szkole Europejskiej:
Grupa 1: JĘZYK A – pierwszy język (zwykle ojczysty)
Grupa 2: JĘZYK B – drugi język (w naszej szkole jęz. angielski, który jest jednocześnie językiem wykładowym)
Grupa 3: NAUKI SPOŁECZNE – geografia, historia, ekonomia
Grupa 4: NAUKI EKSPERYMENTALNE – chemia, fizyka, biologia
Grupa 5: NAUKI MATEMATYCZNE – podstawy matematyki, matematyka
Grupa 6: PRZEDMIOT DO WYBORU – trzeci nowożytny język obcy (np. j. niemiecki lub francuski ) lub drugi wybrany przedmiot z grupy 3, 4
Uczeń wybiera nie mniej niż trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level – HL) i nie więcej niż trzy na niższym poziomie wymagań (Subsidary Level – SL).
W przypadku poziomu SL (niższy poziom wymagań) to mniejsza ilość materiału i nieco łatwiejsze pytania na egzaminie końcowym . Różnica ta związana jest również z liczbą godzin danego przedmiotu w tygodniu. W polskiej szkole, z uwagi na to, że lekcja trwa 45 minut (w szkołach IB jest to zwykle 60 minut), tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi najczęściej 6, a przedmiotu SL tylko 4.
Obowiązkowe dla wszystkich uczniów są trzy komponenty programu:
EE (The Extended Essay) , TOK (Theory of Knowledge) i CAS (Creativity, Action, Service).
EE – The Extended Essay – to samodzielna praca maturalna – w rodzaju pracy dyplomowej – z wybranego przedmiotu (4000 słów), oceniania zewnętrznie przez IBO. W ramach tej pracy uczeń poświęca się precyzyjnemu zbadaniu wąskiego fragmentu interesującego go przedmiotu, z całym wymaganym rygorem akademickim przewidzianym dla tej dyscypliny.
TOK – Theory of Knowledge – to przedmiot interdyscyplinarny. Jego celem jest pokazanie uczniom logicznych i racjonalnych podstaw naszej wiedzy, subiektywnych i ideologicznych przesłanek naszych przekonań oraz rozwinięcie krytycznej refleksji nad własnym poznaniem i uczeniem się.
CAS (kreatywność, działanie, służba) to element programu IB, który ma na celu rozwinięcie:
-umysłu (Creativity)
-sprawności fizycznej (Action)
-wrażliwości społecznej (Service)
Aby zaliczyć CAS, uczniowie podejmują działania artystyczne, organizacyjne, sportowe oraz prace społeczne.