W pierwszym etapie stopniowo wprowadzamy zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, aby w klasach wyższych język angielski mógł stać się – na równi z językiem polskim – drugim językiem nauczania, używanym na przedmiotach ogólnych. Nauczyciel stopniowo i systematycznie wzbogaca słownictwo swoich podopiecznych, korzystając z ciekawych, dostosowanych do wieku uczniów, materiałów dydaktycznych w języku angielskim, dzięki czemu powolna zmiana języka komunikacji z polskiego na angielski nie sprawia dzieciom trudności.

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), promowana przez Komisję Europejską jako jedna z najbardziej efektywnych metod nauczania języka obcego, jest od wielu lat kluczowym elementem naszego programu. Absolwenci szkoły posiadają praktyczną umiejętność swobodnego posługiwania się tym językiem, jako narzędziem do zdobywania wiedzy. Jest to atut pozwalający na ich przyszły udział w programie matury międzynarodowej, a następnie na podjęcie studiów na międzynarodowych wydziałach uczelni wyższych.