Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 • Administratorami przetwarzanych danych osobowych są odpowiednio

Urszula MORYC prowadząca działalność gospodarczą pod firmą, URSZULA MORYC STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH ALMA

ANGLOJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SZKOLE EUROPEJSKIEJ U. MORYC SPÓŁKA JAWNA

SZKOŁA EUROPEJSKA GIMNAZJUM LICEUM U. MORYC SPÓŁKA JAWNA

z siedzibą ul. Tuszyńska 31 93-020 Łódź,

tel: (42) 682 12 10, 682 36 96, 682 54 66, email: sekretariat@szkolaeuropejska.pl, u.moryc@wp.eu

 • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych

 • Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6. ust 1. lit. a), b), c) d), e) oraz f) RODO

 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań placówki określonych przepisami prawa oświatowego, przepisów prawa pracy, realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego a także realizacji zawartych umów, rozliczeń, zapewnienia bezpieczeństwa oraz promocji placówki.

 • Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji realizacji przez administratora jego obowiązków prawny lub zadań publicznych, w innych przypadkach może być dobrowolne.

 • Niepodanie danych skutkować może niemożliwością realizacji przez administratora jego zadań i świadczenia przez administratora usług.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych z administratorem umów.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dane zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, chyba że cel, dla którego została odebrana został zrealizowany.

 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to pozwalają) iprawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 • Zasady przetwarzania Państwa danych gromadzonych w ramach rejestracji obrazu na terenie placówki (monitoring wizyjny) określone zostały odrębnie przez administratora.