Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa jest szkołą o profilu dwujęzycznym z językiem angielskim. Powstała w 2006 r. przy Szkole Europejskiej w Łodzi, realizującej program międzynarodowej matury. W klasie drugiej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego – hiszpańskiego, a w klasie piątej – języka niemieckiego lub francuskiego. Dzieci mają możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych oraz wielu praktycznych umiejętności.

Szkoła mieści się w monitorowanym budynku oraz spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Klasy są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny (m.in. wysokiej klasy tablice interaktywne). Szkoła jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Języków Europejskich TELC oraz partnerem egzaminacyjnym British Council. Dwie pracownie komputerowe posiadają specjalistyczne oprogramowanie do nauczania przedmiotów oraz licencję Ośrodka Egzaminacyjnego ECDL ( European Computer Driving Licence).

Szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów 6-letnich, zapewniając odpowiednie wyposażenie oraz autorskie metody nauczania.

Wszystkie klasy objęte są programem edukacji dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania (metodą CLIL). Oprócz znacznie rozszerzonej nauki języka angielskiego, każdy uczeń nabywa umiejętności w zakresie posługiwania się językiem hiszpańskim (od klasy drugiej) oraz niemieckim/francuskim (od klasy piątej).

Najmłodszym uczniom szkoła oferuje rozwiniętą edukację sportową, artystyczną i informatyczną oraz szeroki wybór kół zainteresowań w czasie świetlicowym. W klasach początkowych stosowane są autorskie metody nauczania matematyki oraz czytania.

W kolejnym etapie edukacji rozszerzenia programowe realizowane są w formie dodatkowych zajęć profilowanych i dotyczą;

  • przedmiotów ścisłych (informatyka z programowaniem od klasy trzeciej, profil matematyczno-fizyczny od klasy szóstej),
  • przyrodniczych (profil eksperymentalny od klasy czwartej, medyczno-ekologiczny od klasy siódmej),
  • humanistycznych (profil „Akademia umysłu” – zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną i kompetencje społeczne w klasie czwartej; historia sztuki w klasie siódmej oraz od klasy szóstej / siódmej profile do wyboru: ekonomiczny, prawno-historyczny, artystyczno- dziennikarski),
  • sportowych (od klasy zero: pływanie, gimnastyka sportowa, karate; od klasy szóstej: tenis ziemny; w klasie siódmej: taniec towarzyski, w klasie ósmej: samoobrona)
    Jednym z elementów programu wszystkich klas jest doskonalenie umiejętności autoprezentacji, m.in. w języku angielskim, wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem.

Poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w wysokich wynikach uczniów szkoły uzyskiwanych w konkursach i olimpiadach oraz na egzaminach zewnętrznych, m.in. w ciągu ostatnich lat na sprawdzianie szóstoklasisty oraz na międzynarodowych egzaminach językowych. W klasie ósmej uczniowie osiągają umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1, a w zakresie języka hiszpańskiego na poziomie B2 oraz języka niemieckiego na poziomie A2.

W sferze wychowawczej program ukierunkowany jest na przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz rozwijanie umiejętności budowania właściwych relacji społecznych, opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji oraz poszanowaniu wartości, zgodnie z formułą „szkoła bez przemocy, szkoła bez telefonu, szkoła z tradycją noszenia mundurków”.

Szkoła prowadzi współpracę z uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, instytucjami kultury, szkołami zagranicznymi w ramach międzynarodowego programu „E-twinning” oraz organizuje liczne wyjazdy edukacyjne.

Absolwenci uzyskują szansę kontynuacji nauki w liceach z maturą międzynarodową oraz, w dalszym etapie, na międzynarodowych wydziałach uczelni wyższych.

Nauczyciele stosują ciekawe, aktywizujące formy zajęć, wykorzystując nowoczesne zaplecze dydaktyczne, w postaci np. tablic multimedialnych i innych środków audiowizualnych. Ogółem nasza szkoła podstawowa liczy ok. 140 uczniów, w tym uczniów innych kultur i narodowości, uczących się równocześnie języka polskiego.