Szkoła podstawowa powstała w r. 2006, przy Szkole Europejskiej w Łodzi z programem matury międzynarodowej. Mieścimy się w monitorowanym budynku spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów 6-letnich. Oferujemy autorskie metody ułatwiające naukę czytania, pisania i rachowania  oraz  zapewniamy odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych.

Wszystkie klasy objęte są programem edukacji dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania (metodą CLIL). Oprócz znacznie rozszerzonej nauki języka angielskiego, każdy uczeń nabywa umiejętności w zakresie posługiwania się językiem hiszpańskim (od klasy drugiej) oraz niemieckim/francuskim (od klasy piątej).

Najmłodszym uczniom szkoła oferuje rozwiniętą edukację sportową, artystyczną i informatyczną oraz szeroki wybór kół zainteresowań w czasie świetlicowym. W klasach początkowych stosowane są innowacyjne metody ułatwiające naukę czytania, pisania oraz matematyki.

W kolejnym etapie edukacji rozszerzenia programowe realizowane są w formie dodatkowych zajęć profilowanych i dotyczą;

  • przedmiotów ścisłych (informatyka z programowaniem od klasy trzeciej, profil matematyczno-fizyczny od klasy szóstej),
  • przyrodniczych (profil eksperymentalny od klasy czwartej, medyczno-ekologiczny od klasy siódmej),
  • humanistycznych (profil „Akademia umysłu” – zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną i kompetencje społeczne w klasie czwartej; historia sztuki w klasie siódmej oraz od klasy szóstej / siódmej profile do wyboru: ekonomiczny, prawno-historyczny, artystyczno- dziennikarski),
  • sportowych (od klasy zero: pływanie, gimnastyka sportowa, karate; od klasy szóstej: tenis ziemny; w klasie siódmej: taniec towarzyski, w klasie ósmej: samoobrona)
    Jednym z elementów programu wszystkich klas jest doskonalenie umiejętności autoprezentacji, m.in. w języku angielskim, wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem.

Poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w wysokich wynikach uczniów szkoły uzyskiwanych w konkursach i olimpiadach oraz na egzaminach zewnętrznych, m.in. w ciągu ostatnich lat na sprawdzianie szóstoklasisty i ósmoklasisty oraz na międzynarodowych egzaminach językowych. W klasie ósmej uczniowie osiągają umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1, a w zakresie języka hiszpańskiego na poziomie B2 oraz języka niemieckiego na poziomie A2.

W sferze wychowawczej program ukierunkowany jest na przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz rozwijanie umiejętności budowania właściwych relacji społecznych, opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji oraz poszanowaniu wartości.

Szkoła prowadzi współpracę z uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, instytucjami kultury, szkołami zagranicznymi w ramach międzynarodowego programu „E-twinning” oraz organizuje liczne wyjazdy edukacyjne.

Absolwenci uzyskują szansę kontynuacji nauki w liceach z maturą międzynarodową oraz, w dalszym etapie, na międzynarodowych wydziałach anglojęzycznych uczelni wyższych.

Nauczyciele stosują ciekawe, aktywizujące formy zajęć, wykorzystując nowoczesne zaplecze dydaktyczne, w postaci np. tablic multimedialnych i innych środków audiowizualnych. Ogółem nasza szkoła podstawowa liczy ok. 140 uczniów, w tym uczniów innych kultur i narodowości, uczących się równocześnie języka polskiego.

Oferta programowa ściśle odpowiada strategii edukacyjnej Rady Europejskiej, która w 2002 r. nakreśliła perspektywy kształcenia wielojęzycznego, wskazując na kompetencje językowe jako podstawę sukcesu zawodowego i społecznego w Europie. Nauczanie dwujęzyczne przedmiotów ogólnych, tzw. CLIL (Content & Language Integrated Learning –zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), które realizujemy od 2000 r, stanowi nową metodykę w zakresie nauki języków obcych, kształcąc tak obecnie poszukiwane umiejętności.