Kadrę lektorską tworzy zespół ludzi z pasją dydaktyczną, których opinie i spostrzeżenia mają swój udział w planowaniu pracy oraz budowaniu wizerunku szkoły. Cyklicznie organizowane metodyczne spotkania lektorów służą nie tylko doskonaleniu warsztatu zawodowego, ale też i wspólnemu wypracowywaniu założeń programowych oraz form współdziałania ze słuchaczami i rodzicami młodszych uczniów.

Wszyscy lektorzy posiadają wyższe wykształcenie filologiczne oraz doświadczenie w nauczaniu. Na zajęciach stosują głównie metodę komunikatywną pozwalającą na szybkie przełamanie bariery językowej i skuteczne zaktywizowanie słuchaczy do czynnego używania języka. Wyposażenie w środki audiowizualne każdej sali lekcyjnej umożliwia stosowanie ciekawych metod pracy z użyciem oryginalnego materiału dźwiękowego oraz fragmentów filmów w wersji oryginalnej. Nauczyciele korzystają z różnorodnych pozapodręcznikowych materiałów dydaktycznych, stosując gry i zabawy komunikacyjne pod kątem aktualnych potrzeb grupy i obdarowując słuchaczy kserokopiami z interesującymi tekstami i zadaniami do wykonania w domu.

Nowoczesne komputerowe laboratorium językowe oraz sala internetowa wykorzystywane są do ciekawych lekcji z użyciem technologii informacyjnej oraz najnowszych technik stosowanych w nauce języków obcych.

Diagnozowanie wiedzy odbywa się m.in. poprzez systematyczne przeprowadzanie testów i kartkówek, określających stopień opanowania wszystkich umiejętności językowych. Na podstawie szczegółowej analizy wyników poszczególnych zadań słuchacze uzyskują informację o postępach w nauce i formach ćwiczeń uzupełniających. Oceny zapisywane w dziennikach służą do ustalania finalnej oceny na świadectwie ukończenia kursu.

W przypadku zaistnienia problemów związanych z nauką, lektorzy chętnie służą pomocą indywidualizując formy pracy. Jednym z najlepszych sposobów uzupełnienia wiedzy jest udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych prowadzonych przez każdego lektora w ramach tzw. godzin konsultacyjnych.