Wynik testu pozwoli Ci w przybliżeniu określić, czy jesteś na poziomie A2. Jeśli otrzymałeś 12 lub więcej punktów, sprawdź się na jeszcze wyższym poziomie. Jeżeli mniej, pomyśl o doszlifowaniu swojej wiedzy na właśnie tym poziomie. Przed zapisaniem się na zajęcia w Studium Językowym ALMA, najdokładniej zweryfikujesz swoje umiejętności pisząc test papierowy.

1. Jimmy ….. when I arrived.

2. I ….. since I was a child.

3. A: I can’t hear the news! B: OK, I ….. up the volume.

4. Robert used ….. long hair when he was a teenager.

5. Look at the long queue. We ….. the show.

6. Nick will be late for work if he ….. now.

7. We ….. smoke in public buildings.

8. Don’t disturb me. I ….. my homework yet.

9. If I ….. a wallet in the street, I’d return it to the police.

10. Dave ….. to Greece before.

11. How ….. flour do we need for this recipe?

12. This is ….. film I have ever seen.

13. I ….. this dress for six years.

14. If I ….. you, I’d tell her the truth.

15. They ….. to the cinema two hours ago.

16. This house ….. in 1946.

17. When we called Fred, he ….. lunch.

18. Kelly is sad because she ….. her favourite bag.

19. His car ….. once a week.

20. We had a great time at the party, ….. we?