1. Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa przy Szkole Europejskiej w Łodzi

2. Władze  Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej  przy Szkole Europejskiej 

  • dyrektor naczelna – mgr Urszula Moryc, email: dyrektor@szkolaeuropejska.pl
  • dyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych  mgr Beata Biała, email: beata.biala@szkolaeuropejska.pl
  • dyrektor ds.  edukacji wczesnoszkolnej mgr Agnieszka Kleszczewska, email: agnieszka.kleszczewska@szkolaeuropejska.pl

3. Struktura organizacyjna Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej przy Szkole Europejskiej

System klasowo-lekcyjny w ramach szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej Szkoły jest opisany w STATUCIE.

4. Status prawny Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej przy Szkole Europejskiej

a. Podstawą prawną działalności Szkoły jest wpis do ewidencji szkół niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych Urzędu Miasta Łodzi. Nadzór pedagogiczny nad szkoła sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

b. Organem prowadzącym Anglojęzyczną Szkołę Podstawową w Łodzi jest Urszula Moryc. 

c. Szkoła jest prowadzona w formie spółki jawnej pod nazwą: „Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa przy Szkole Europejskiej U. Moryc Spółka Jawna” z siedzibą w Łodzi (93-020), ul. Tuszyńska nr 31. 

  • Numer KRS: 0000321348,
  • REGON: 100626400,
  • NIP: 7292657436.

5. Zasady funkcjonowania Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej przy Szkole Europejskiej

  • zasady funkcjonowania Szkoły określa STATUT

6. Kompetencje  Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej przy Szkole Europejskiej

  • kompetencje  Szkoły określa STATUT

7. Przedmiot działalności Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej przy Szkole Europejskiej

  • przedmiot działalności Szkoły określa STATUT

8. Struktura własnościowa i majątek szkoły.

Zgodnie ze STATUTEM majątek szkoły jest własnością prowadzącego szkołę. Zgodnie ze STATUTEM źródłem dochodów Szkoły są, między innymi, dotacje z budżetu gminy lub państwa. 

Dane o przyznanych dotacjach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl/edukacja/dlauczniow-i-rodzicow/plcowki-edukacyjne-i-opiekunczo-wychowawcze/szkolnictwo-niepubliczne/   

9. Ewentualne dalsze informacje dotyczące Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej przy Szkole Europejskiej w Łodzi można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z sekretariatem szkoły / Dyrektorem Szkoły.