Szkoła powstała pod nazwą „Gimnazjum Językowe” w 1992 r. oferując innowacyjny, sześcioletni cykl nauczania (wprowadzony siedem lat później przez reformę oświaty) obejmujący uczniów dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej (klasę VII i VIII) oraz cztery klasy liceum. Po reformie szkoła zmieniła nazwę na „Szkołę Europejską Gimnazjum-Liceum”.

Program od początku stawiał uczniowi ambitne wyzwania. Poza dobrze zdaną maturą, absolwent liceum posiadał m.in. międzynarodowe certyfikaty z trzech języków obcych, różnorodne umiejętności sportowe oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, z możliwością dokonania swobodnego wyboru dalszej kariery – w kraju lub za granicą.

Język angielski, uznany powszechnie za międzynarodowy język komunikacji, stał się wkrótce w naszej szkole językiem wykładowym, zamiennie z językiem polskim, tworząc tym samym profil programowy, którego efektem było wprowadzenie w 2006 r. anglojęzycznego programu Matury Międzynarodowej „ International Baccalaureate”. Nasze liceum – jako pierwsze w Łodzi i jedno z kilkunastu w Polsce – uzyskało tym samym status szkoły międzynarodowej IB (IB World School No 3065).

Nasza oferta programowa ściśle odpowiada strategii edukacyjnej Rady Europejskiej, która w 2002 r. nakreśliła perspektywy kształcenia wielojęzycznego, wskazując na kompetencje językowe jako podstawę sukcesu zawodowego i społecznego w Europie. Nauczanie dwujęzyczne przedmiotów ogólnych, tzw. CLIL (Content & Language Integrated Learning –zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), które realizujemy od 2000 r, stanowi nową metodykę w zakresie nauki języków obcych, kształcąc tak obecnie poszukiwane umiejętności.

W 2006 r. założona została Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa przy Szkole Europejskiej, pracująca metodą CLIL.